page

1 juli 2019: Woningcorporaties Vooruitgang en Stek samen

Eind 2018 werd het al aangekondigd en per 1 juli 2019 is het een feit: Stek en Vooruitgang zijn gefuseerd. Op organisatorisch vlak blijft veel hetzelfde. Echt zichtbaar wordt het pas begin 2020 bij de fusie tussen Stek/Vooruitgang en Noordwijkse Woningstichting. Op dat moment worden ook de drie organisaties samengevoegd. Het doel is nog steeds hetzelfde: een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren.

Juridische fusie 
De juridische fusie die nu tot stand komt, is vooral een samengaan op papier. Voor huurders verandert het komende half jaar niet veel.  Vooruitgang blijft werken vanuit het kantoor in Sassenheim en het telefoonnummer wijzigt niet. Vooruitgang wordt een onderdeel van Stek, maar blijft voorlopig werken onder de handelsnaam ‘Vooruitgang’. “Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Vooruitgang.

Vervolg
Na deze stap komt de organisatorische fusie waaraan ook de NWS meedoet.  “Het samengaan met Vooruitgang is een eerste zichtbare stap in het proces van de fusie waar ook NWS onderdeel van uitmaakt en waarbij het ook echt één organisatie wordt”, zegt Hans Al, bestuurder van Stek. De planning is, dat  begin 2020 de nieuwe fusieorganisatie rond is. Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de drie corporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen.

Reden fusie 
Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. “De band met onze huurders in deze dorpen blijft hecht”, benadrukt bestuurder Willem van Duijn van de NWS. “Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn.”