NIEUWS

10 september 2019: Voorstel fusie Stek en Noordwijkse Woningstichting

I – Voorstel tot fusie NWS en Stek
II – Toelichting bij voorstel
III – Effectrapportage Bollen3
V – Hoofdlijnen ondernemingsplan

Lees meer

9 september 2019: Te huur Kangoeroewoning in Voorhout

Klik hier voor meer informatie

Lees meer

12 augustus 2019: Vroeg Eropaf bij huurachterstand

Hoe werkt Vroeg Eropaf?
Uw ontvangt een brief van uw verhuurder als u een huurachterstand hebt. Als die huurachterstand twee maanden of langer is, geeft de woonstichting uw naam door aan het projectteam Vroeg Eropaf. Tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.

  • Twee medewerkers van het projectteam Vroeg Eropaf komen bij u op huisbezoek. Samen met u bespreken zij welke mogelijkheden er zijn om snel uw huurachterstand en/of andere schulden weg te werken. En welke (financiële) mogelijkheden er nog meer voor u zijn.
  • Bent u niet thuis, dan laat het projectteam een groene envelop met meer informatie bij u achter. U bepaalt zelf of u met de medewerkers contact opneemt.
  • Daarnaast komen de medewerkers nog een keer bij u langs. Bent u dan ook niet thuis, dan krijgt u weer een groene envelop met informatie.
  • Het doel van Vroeg Eropaf is u te helpen en een huisuitzetting te voorkomen. U bepaalt zelf of u deze hulp accepteert.
  • Als u bij de ISD in de schulddienstverlening zit, dan hebt u al ondersteuning en komen de medewerkers van het projectteam niet bij u op huisbezoek.

Samenwerking gemeenten en woonstichtingen
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben met de woonstichtingen Stek en Vooruitgang afgesproken om huurders met een huurachterstand te bezoeken en gratis hulp aan te bieden. Dat doen zij via het projectteam Vroeg Eropaf.

Contact met projectteam
U kunt het projectteam Vroeg Eropaf bereiken via
vroegeropaf@hltsamen.nl

 

 

Lees meer

16 juli 2019: Verscherpt toezicht opgeheven

Klik hier voor het bericht

 

Lees meer

1 juli 2019: Woningcorporaties Vooruitgang en Stek samen

Eind 2018 werd het al aangekondigd en per 1 juli 2019 is het een feit: Stek en Vooruitgang zijn gefuseerd. Op organisatorisch vlak blijft veel hetzelfde. Echt zichtbaar wordt het pas begin 2020 bij de fusie tussen Stek/Vooruitgang en Noordwijkse Woningstichting. Op dat moment worden ook de drie organisaties samengevoegd. Het doel is nog steeds hetzelfde: een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren.

Juridische fusie 
De juridische fusie die nu tot stand komt, is vooral een samengaan op papier. Voor huurders verandert het komende half jaar niet veel.  Vooruitgang blijft werken vanuit het kantoor in Sassenheim en het telefoonnummer wijzigt niet. Vooruitgang wordt een onderdeel van Stek, maar blijft voorlopig werken onder de handelsnaam ‘Vooruitgang’. “Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Vooruitgang.

Vervolg
Na deze stap komt de organisatorische fusie waaraan ook de NWS meedoet.  “Het samengaan met Vooruitgang is een eerste zichtbare stap in het proces van de fusie waar ook NWS onderdeel van uitmaakt en waarbij het ook echt één organisatie wordt”, zegt Hans Al, bestuurder van Stek. De planning is, dat  begin 2020 de nieuwe fusieorganisatie rond is. Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de drie corporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen.

Reden fusie 
Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. “De band met onze huurders in deze dorpen blijft hecht”, benadrukt bestuurder Willem van Duijn van de NWS. “Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn.”

Lees meer

27 maart 2019: Nieuwe website Huren in Holland Rijnland

Zoeken naar passende sociale huurwoning wordt makkelijker

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland? Dan zoekt u die vanaf nu op de nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl. Deze website maakt het u nog makkelijker om een passende woning te vinden!

De nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl is dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Holland Rijnland kunnen vinden. De stappen die daarvoor doorlopen moeten worden, zijn er duidelijk aangegeven. Daarnaast dalen de kosten voor inschrijving en jaarlijkse verlenging naar € 7,50.

Staat u ingeschreven als woningzoekende?
Het is belangrijk om uw inschrijving opnieuw te activeren, ook als u niet actief op zoek bent naar een woning. U heeft een e-mail of brief ontvangen met informatie over wat u moet doen.

Uw inschrijfgegevens zijn automatisch overgezet. Uw opgebouwde rechten en inschrijftijd blijven behouden wanneer u uw account activeert. In de e-mail of brief die u als woningzoekende heeft ontvangen, staat hoe u uw inschrijving kunt activeren.

Nog niet ingeschreven als woningzoekende?
Schrijf u dan direct in via www.hureninhollandrijnland.nl.

Heeft u vragen over het activeren van uw account of de nieuwe website? Neem dan telefonisch contact op met Huren in Holland Rijnland via T (085) 203 09 00 of via het contactformulier op de website.

Lees meer

25 maart 2019: Uitzending Kassa brandgevaar CV-ketels

Op zaterdag 16 maart 2019 kwam in een uitzending van het televisieprogramma Kassa een onderzoek naar het brandgevaar bij CV-ketels van Agpo Ferroli aan de orde. Wij hebben, samen met het cv-onderhoudsbedrijf Bonarius, gelijk een onderzoek ingesteld of in onze woningen deze ketels zijn toegepast.

Uit het onderzoek bleek dat wij één ketel van het betreffende type in gebruik hebben. De huurder is in kennis gesteld. Hoewel er nimmer problemen waren met deze ketel hebben wij wel opdracht gegeven deze te vervangen.

Lees meer

18 maart 2019: Nieuwe website voor sociale huurwoningen op 26 maart 2019 live


Als u onze nieuwsbrief enkele weken geleden heeft gelezen, weet u dat er een nieuwe website op komst is: www.hureninhollandrijnland.nl. Deze nieuwe website gaat op 26 maart live en wordt dé plek voor het vinden van een sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland. We brengen de aanstaande veranderingen graag nog eens onder uw aandacht.

WoningNet gesloten
De website van WoningNet is vanaf 18 maart gesloten. Vanwege de verhuizing naar de nieuwe website worden er tijdelijk geen nieuwe woningen aangeboden. Lopende aanbiedingen worden wel gewoon afgehandeld. Vanaf 26 maart vindt u het complete woningaanbod op www.hureninhollandrijnland.nl

Inschrijving activeren
Uw inschrijfgegevens worden automatisch overgezet en er verandert niets aan uw opgebouwde rechten en inschrijftijd. Wel is het belangrijk om uw account straks eenmalig opnieuw te activeren. Zodra de nieuwe website live gaat, ontvangt u een persoonlijke e-mail met instructie om uw inschrijving te activeren. De instructievideo op de nieuwe website helpt u daar zo nodig bij.

Vragen?
Op www.hureninhollandrijnland.nl vindt u vanaf 26 maart uitgebreide informatie over de werking van de nieuwe website. Ook is er dan een telefonische servicedesk beschikbaar voor vragen. Tot die datum kunt u nog niets doen. Heeft u eerder vragen, neem dan contact op met de woningcorporatie in uw gemeente.

Lees meer

12 maart 2019: Fusie tussen NWS, Stek en Vooruitgang

Krachtige woningcorporatie voor Bollenstreek
Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen de Noordwijkse Woningstichting, Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen) en Vooruitgang  (Sassenheim) . De  bestuurders van deze ‘Bollen-3’ hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.

Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De in verhouding kleine woningstichtingen als de NWS en Vooruitgang ervaren dat ze nu te kwetsbaar zijn om goed op alle ontwikkelingen in te spelen. Maar ook Stek, met een iets grotere omvang, loopt tegen grenzen aan.

“Voor wat er allemaal op ons afkomt, heb je een grotere, professionele organisatie nodig met mensen die denkkracht meebrengen en verbindingen zoeken tussen verschillende partijen”, zegt directeur-bestuurder Hans Al van Stek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.

De uitkomsten van een onderzoek naar de volkshuisvestelijke opgave in de Bollenstreek ondersteunen de plannen van de NWS, Stek en Vooruitgang om hun krachten te bundelen. De corporaties in de Bollenstreek hebben veel met elkaar gemeen, niet alleen in hun volkshuisvestelijke  opgaven, maar ook als het gaat om beleid en doelstellingen (betaalbaar en beschikbaar).

“Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk  zijn”, benadrukt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Hij denkt daarbij aan lokale herkenbaarheid en korte lijnen naar de klant. Maar ook werkplezier, en een management dat dicht bij de medewerkers staat.

Juridische fusie
Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie eenjuridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Vooruitgang heeft deze keuze gemaakt in samenspraak met de Autoriteit Woningcorporaties. “Door de fusie met Stek ontstaat een solideorganisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter  Pinkhaar van Vooruitgang.

De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek zal voor 1 juli 2019 afgerond zijn. De organisatorische  fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden
ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden er besluiten  genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal  rond zijn.

Partners
Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de driecorporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen. Samen met de vakbonden wordt een sociaal plan voor de medewerkers opgesteld. De fusie zal naar verwachting leiden tot efficiencyvoordelen. In het ondernemingsplan van de fusiecorporatie wordt bezien hoe deze worden ingezet.

De bestuurders Hans Al (Stek), Willem van Duijn (NWS) en Peter Pinkhaar (Vooruitgang) zetten hun handtekeningen onder de intentieovereenkomst.

Lees meer

7 februari 2019: Wijziging telefoonnummer bij glasschade

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Woonstichting Vooruitgang haar verzekeringen ondergebracht bij verzekeraar Raetsheren van Orden.

Het directe telefoonnummer bij glasschade verandert hierdoor. Indien u een glasschade wilt melden voor reparatie, dient u het nieuwe (gratis) telefoonnummer te bellen van de

glaslijn: 0800 – 0205050

Door aan te geven dat u een woning huurt van Woonstichting Vooruitgang, zal de reparatie direct in gang worden gezet.

Lees meer