NIEUWS

27 maart 2019: Nieuwe website Huren in Holland Rijnland

Zoeken naar passende sociale huurwoning wordt makkelijker

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland? Dan zoekt u die vanaf nu op de nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl. Deze website maakt het u nog makkelijker om een passende woning te vinden!

De nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl is dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Holland Rijnland kunnen vinden. De stappen die daarvoor doorlopen moeten worden, zijn er duidelijk aangegeven. Daarnaast dalen de kosten voor inschrijving en jaarlijkse verlenging naar € 7,50.

Staat u ingeschreven als woningzoekende?
Het is belangrijk om uw inschrijving opnieuw te activeren, ook als u niet actief op zoek bent naar een woning. U heeft een e-mail of brief ontvangen met informatie over wat u moet doen.

Uw inschrijfgegevens zijn automatisch overgezet. Uw opgebouwde rechten en inschrijftijd blijven behouden wanneer u uw account activeert. In de e-mail of brief die u als woningzoekende heeft ontvangen, staat hoe u uw inschrijving kunt activeren.

Nog niet ingeschreven als woningzoekende?
Schrijf u dan direct in via www.hureninhollandrijnland.nl.

Heeft u vragen over het activeren van uw account of de nieuwe website? Neem dan telefonisch contact op met Huren in Holland Rijnland via T (085) 203 09 00 of via het contactformulier op de website.

Lees meer

25 maart 2019: Uitzending Kassa brandgevaar CV-ketels

Op zaterdag 16 maart 2019 kwam in een uitzending van het televisieprogramma Kassa een onderzoek naar het brandgevaar bij CV-ketels van Agpo Ferroli aan de orde. Wij hebben, samen met het cv-onderhoudsbedrijf Bonarius, gelijk een onderzoek ingesteld of in onze woningen deze ketels zijn toegepast.

Uit het onderzoek bleek dat wij één ketel van het betreffende type in gebruik hebben. De huurder is in kennis gesteld. Hoewel er nimmer problemen waren met deze ketel hebben wij wel opdracht gegeven deze te vervangen.

Lees meer

18 maart 2019: Nieuwe website voor sociale huurwoningen op 26 maart 2019 live


Als u onze nieuwsbrief enkele weken geleden heeft gelezen, weet u dat er een nieuwe website op komst is: www.hureninhollandrijnland.nl. Deze nieuwe website gaat op 26 maart live en wordt dé plek voor het vinden van een sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland. We brengen de aanstaande veranderingen graag nog eens onder uw aandacht.

WoningNet gesloten
De website van WoningNet is vanaf 18 maart gesloten. Vanwege de verhuizing naar de nieuwe website worden er tijdelijk geen nieuwe woningen aangeboden. Lopende aanbiedingen worden wel gewoon afgehandeld. Vanaf 26 maart vindt u het complete woningaanbod op www.hureninhollandrijnland.nl

Inschrijving activeren
Uw inschrijfgegevens worden automatisch overgezet en er verandert niets aan uw opgebouwde rechten en inschrijftijd. Wel is het belangrijk om uw account straks eenmalig opnieuw te activeren. Zodra de nieuwe website live gaat, ontvangt u een persoonlijke e-mail met instructie om uw inschrijving te activeren. De instructievideo op de nieuwe website helpt u daar zo nodig bij.

Vragen?
Op www.hureninhollandrijnland.nl vindt u vanaf 26 maart uitgebreide informatie over de werking van de nieuwe website. Ook is er dan een telefonische servicedesk beschikbaar voor vragen. Tot die datum kunt u nog niets doen. Heeft u eerder vragen, neem dan contact op met de woningcorporatie in uw gemeente.

Lees meer

12 maart 2019: Fusie tussen NWS, Stek en Vooruitgang

Krachtige woningcorporatie voor Bollenstreek
Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen de Noordwijkse Woningstichting, Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen) en Vooruitgang  (Sassenheim) . De  bestuurders van deze ‘Bollen-3’ hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.

Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De in verhouding kleine woningstichtingen als de NWS en Vooruitgang ervaren dat ze nu te kwetsbaar zijn om goed op alle ontwikkelingen in te spelen. Maar ook Stek, met een iets grotere omvang, loopt tegen grenzen aan.

“Voor wat er allemaal op ons afkomt, heb je een grotere, professionele organisatie nodig met mensen die denkkracht meebrengen en verbindingen zoeken tussen verschillende partijen”, zegt directeur-bestuurder Hans Al van Stek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.

De uitkomsten van een onderzoek naar de volkshuisvestelijke opgave in de Bollenstreek ondersteunen de plannen van de NWS, Stek en Vooruitgang om hun krachten te bundelen. De corporaties in de Bollenstreek hebben veel met elkaar gemeen, niet alleen in hun volkshuisvestelijke  opgaven, maar ook als het gaat om beleid en doelstellingen (betaalbaar en beschikbaar).

“Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk  zijn”, benadrukt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Hij denkt daarbij aan lokale herkenbaarheid en korte lijnen naar de klant. Maar ook werkplezier, en een management dat dicht bij de medewerkers staat.

Juridische fusie
Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie eenjuridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Vooruitgang heeft deze keuze gemaakt in samenspraak met de Autoriteit Woningcorporaties. “Door de fusie met Stek ontstaat een solideorganisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter  Pinkhaar van Vooruitgang.

De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek zal voor 1 juli 2019 afgerond zijn. De organisatorische  fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden
ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden er besluiten  genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal  rond zijn.

Partners
Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de driecorporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen. Samen met de vakbonden wordt een sociaal plan voor de medewerkers opgesteld. De fusie zal naar verwachting leiden tot efficiencyvoordelen. In het ondernemingsplan van de fusiecorporatie wordt bezien hoe deze worden ingezet.

De bestuurders Hans Al (Stek), Willem van Duijn (NWS) en Peter Pinkhaar (Vooruitgang) zetten hun handtekeningen onder de intentieovereenkomst.

Lees meer

7 februari 2019: Wijziging telefoonnummer bij glasschade

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Woonstichting Vooruitgang haar verzekeringen ondergebracht bij verzekeraar Raetsheren van Orden.

Het directe telefoonnummer bij glasschade verandert hierdoor. Indien u een glasschade wilt melden voor reparatie, dient u het nieuwe (gratis) telefoonnummer te bellen van de

glaslijn: 0800 – 0205050

Door aan te geven dat u een woning huurt van Woonstichting Vooruitgang, zal de reparatie direct in gang worden gezet.

Lees meer

5 februari 2019: Wijziging Woningnet

Rond eind maart 2019 krijgt het vertrouwde WoningNet een nieuw uiterlijk. Er is gekozen voor een nieuwe website met betere functionaliteiten. Aan uw inschrijftijd of manier van reageren veranderd niets. Binnenkort krijgt u alle informatie persoonlijk via de mail.

Lees meer

23 december 2018: Woonvisies vertaald naar prestatieafspraken 2019

Betaalbaar, duurzaam en langer zelfstandig wonen, dat spraken de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Vooruitgang en Stek en hun e huurdersbelangenverenigingen HBT en HBVB af in de Prestatieafspraken Wonen voor 2019. De prestatieafspraken werden op donderdag 13 december getekend in het bestuurscentrum in Voorhout.

De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk (Bollen-3) als ook lokale afspraken. De afspraken zijn gemaakt op basis van de woonvisies van de Bollen-3 en de drie afzonderlijke gemeenten. De corporaties brachten in juni hun bod uit op de woonvisies en de partijen zijn op basis daarvan in gesprek gegaan. Het resultaat van de gesprekken zijn de prestatieafspraken voor 2019, met een doorkijk naar 2020. De afspraken gaan over veel verschillende onderwerpen, die allemaal met wonen te maken hebben. Ze gaan onder andere over het bevorderen van doorstroming, het verkleinen van het tekort aan woningen voor lage inkomens, nieuwbouw en duurzaamheid. Ook zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en het aanbod woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen.

Huurdersbelangenverenigingen

Een mooi voorbeeld van deze afspraken zijn het pilotproject Vroeg Eropaf, waarbij de corporaties samen met de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) inzetten op het vroeg signaleren en het verder voorkomen van huurachterstand. Een ander voorbeeld is het project waarbij huurders met een open verbrandingstoestel zoals een geiser het aanbod krijgen om het oude toestel te laten vervangen voor een energiezuiniger en veilig toestel. De huurdersbelangenverenigingen zijn tevreden met hun inbreng bij de totstandkoming van de afspraken. “We zijn voornamelijk blij dat de inkomensafhankelijke huurverhoging nog wel genoemd wordt in de prestatieafspraken, maar dat het overleg daarover is teruggebracht naar de reguliere overlegstructuur tussen corporaties en huurdersbelangenverenigingen. Ook zijn we er trots op dat we ons, met resultaat, hebben ingezet voor de omvang van de voorraad in de goedkoopste categorieën huur”.

Achtergrond

Mensen met een laag- of middeninkomen en specifieke doelgroepen hebben behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen, terwijl er in de afgelopen jaren juist minder beschikbaar kwamen. De gemeenten willen een veilige en aantrekkelijke woonomgeving met voor iedere doelgroep passende huisvesting. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

Om vorm te geven aan deze behoeften, maakten de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Stek en Vooruitgang en huurdersorganisaties HBVB en HBT deze prestatieafspraken. De afspraken zijn in goed onderling overleg tot stand gekomen, waarbij alle partners gelijkwaardig aan tafel zaten. De partijen kijken uit naar de voortzetting van de goede samenwerking in 2019!

v.l.n.r.: Jolanda Langeveld (wethouder Lisse), Anne de Jong (wethouder Hillegom), Ingrid Tijsen (voorzitter HBVB), Hans Al (directeur-bestuurder Stek), Cor Vink (voorzitter HBT), Peter Pinkhaar (directeur-bestuurder Vooruitgang), Bas Brekelmans (wethouder Teylingen).

Lees meer

19 december 2018: Openingstijden Kerst en Oud- en Nieuwjaar

De openingstijden rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar zijn als volgt:

vuurwerk

Maandag 24 december t/m woensdag 26 december: gesloten

Donderdag 27 december: 08:00 – 12:30 uur

Vrijdag 28 december: 08:00 – 12:30 uur

Maandag 31 december en dinsdag 1 januari 2019:  gesloten

 

Woensdag 2 januari zijn wij weer geopend van 08:00 uur tot 12:30 uur.

Lees meer

19 december 2018: Nieuwsbrief December 2018

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van 2018

Lees meer

22 november 2018: Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Lees meer