page

Toezicht

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, die werken met ‘publiek’ geld en ten dienste staan van de lokale en regionale volkshuisvesting. Goed toezicht op het functioneren van corporaties en een adequate en open verantwoording naar de samenleving zijn daarom van groot belang. Hieronder wordt beschreven hoe Woonstichting Vooruitgang invulling geeft aan deze ambitie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Vooruitgang speelt een belangrijke rol in het toezicht op Vooruitgang. De RvC bestaat uit vijf leden en heeft als taak toezicht te houden op de statutair directeur en op de algemene gang van zaken binnen Vooruitgang. Twee leden van de RvC worden benoemd op bindende voordracht van de Huurders Belang Teylingen. De leden van de RvC moeten voldoen aan een vooraf vastgestelde profielschets. Klik voor profielschets RvC.

Woonstichting Vooruitgang onder verscherpt toezicht per 15 december 2017.

Klik hier voor uitstel jaarverslag 2017 door Autoriteit Woningcorporaties

Klik hier voor de brief van Autoriteit woningcorporaties.

Klik hier voor de oordeelsbrief 2018 van Autoriteit woningcorporaties.

In deze brief wordt gesproken over een verbeter traject dat door de Autoriteit aan Vooruitgang is opgelegd.

Klik hier voor deze brief.

Door Autoriteit Wonen is per 9 januari 2018 een “tijdelijke RvC” aangesteld, een zogenaamde “tijdelijke voorziening”.

Klik hier voor de aanstellingsbrief aan de voorzitter.

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies, een Remuneratie Commissie en een Audit Commissie:

Klik hier voor Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie

Klik hier voor Reglement Auditcommissie

Klik hier voor Reglement RvC

Klik hier voor Rooster van aftreden RvC 

Codes en regelgeving

Het bestuur en de RvC van Vooruitgang confirmeren zich aam de bestaande codes in de branche en de regelgeving

De klokkenluidersregeling

Woonstichting Vooruitgang beschikt tevens over een ‘klokkenluidersregeling’. Deze biedt medewerkers van Vooruigang de mogelijkheid om een misstand zowel mondeling als schriftelijk aan een vertrouwenspersoon te melden, zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. De vertrouwenspersoon kan een eigen medewerker zijn, of een externe. Vooruitgang heeft een interne en externe vertrouwenspersoon intern is dit ondergebracht bij P & O. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0252 – 24 10 27.

Bekijk hier de Klokkenluidersregeling van Woonstichting Vooruitgang.

De statuten van Woonstichting Vooruitgang

Elke stichting moet over statuten beschikken en dus ook Vooruitgang.

Download hier  Statutenwijziging 2019

Download hier Bestuursstatuut

De integriteitscode

Woonstichting Vooruitgang beschikt tenslotte over een eigen ‘integriteitscode’. Deze code is bedoeld voor de directie en het bestuur c.q. bestuursleden van Vooruitgang of een van de dochtermaatschappijen. Het doel van deze code is duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen over wat wel en niet geoorloofd is en geeft richting aan het handelen. Daarnaast draagt de code bij aan een transparante organisatie, die integer in de markt wil staan. In het algemeen geldt dat de directie van Vooruitgang zich moet gedragen volgens de hoogste normen van de bedrijfsethiek, om zo te voorkomen dat zakelijke belangen verstrengeld raken met privé-belangen.

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 – 489 00 00.

U kunt hier de Integriteitscode van Woonstichting Vooruitgang bekijken.

Treasurystatuut

Het Treasurystatuut 2016 kunt u hier downloaden.

Procuratieregeling

In onze procuratieregeling kunt u lezen welke medewerkers verplichtingen namens Woonstichting Vooruitgang mogen aangaan. Tevens kunt u in deze regeling de voorwaarden lezen die hieraan zijn gebonden.

Klik hier hier voor onze procuratieregeling.

Remuneratierapport

“De Raad van Commissarissen heeft uit haar midden een remuneratiecommissie ingesteld. De werkwijze is vastgelegd in het reglement Remuneratiecommissie. In het remuneratieverslag wordt inzage gegeven in de feitelijke honorering van het Bestuur en de Raad van Commissarissen en doet de remuneratiecommissie verslag van de wijze waarop het bezoldigings- en beoordelingsbeleid voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur wordt vormgegeven.”

In het jaarverslag hoofdstuk 8 staat een samenvatting van het remuneratierapport.