page

12 maart 2019: Fusie tussen NWS, Stek en Vooruitgang

Krachtige woningcorporatie voor Bollenstreek
Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen de Noordwijkse Woningstichting, Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen) en Vooruitgang  (Sassenheim) . De  bestuurders van deze ‘Bollen-3’ hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.

Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De in verhouding kleine woningstichtingen als de NWS en Vooruitgang ervaren dat ze nu te kwetsbaar zijn om goed op alle ontwikkelingen in te spelen. Maar ook Stek, met een iets grotere omvang, loopt tegen grenzen aan.

“Voor wat er allemaal op ons afkomt, heb je een grotere, professionele organisatie nodig met mensen die denkkracht meebrengen en verbindingen zoeken tussen verschillende partijen”, zegt directeur-bestuurder Hans Al van Stek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.

De uitkomsten van een onderzoek naar de volkshuisvestelijke opgave in de Bollenstreek ondersteunen de plannen van de NWS, Stek en Vooruitgang om hun krachten te bundelen. De corporaties in de Bollenstreek hebben veel met elkaar gemeen, niet alleen in hun volkshuisvestelijke  opgaven, maar ook als het gaat om beleid en doelstellingen (betaalbaar en beschikbaar).

“Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk  zijn”, benadrukt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Hij denkt daarbij aan lokale herkenbaarheid en korte lijnen naar de klant. Maar ook werkplezier, en een management dat dicht bij de medewerkers staat.

Juridische fusie
Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie eenjuridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Vooruitgang heeft deze keuze gemaakt in samenspraak met de Autoriteit Woningcorporaties. “Door de fusie met Stek ontstaat een solideorganisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter  Pinkhaar van Vooruitgang.

De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek zal voor 1 juli 2019 afgerond zijn. De organisatorische  fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden
ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden er besluiten  genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal  rond zijn.

Partners
Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de driecorporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen. Samen met de vakbonden wordt een sociaal plan voor de medewerkers opgesteld. De fusie zal naar verwachting leiden tot efficiencyvoordelen. In het ondernemingsplan van de fusiecorporatie wordt bezien hoe deze worden ingezet.

De bestuurders Hans Al (Stek), Willem van Duijn (NWS) en Peter Pinkhaar (Vooruitgang) zetten hun handtekeningen onder de intentieovereenkomst.