page

Huurders Belangen Teylingen (HBT)

HBT is in de jaren 90 opgericht om de huurdersbelangen te vertegenwoordigen nadat de vereniging, waarbij de leden inspraak hadden, op ging in een woonstichting. Door de jaren heen heeft het HBT getracht om op te komen voor het belang van alle huurders.Vanaf 2003 tot 1 april jongstleden waren Usha Dhalgansansing en ongetekende lid van het HBT. Tot 2013 konden we daarbij vertrouwen op dhr. den Haring in wie wij een zeer gedreven voorzitter hadden welke de contacten met de diverse partijen onderhield. Helaas moest hij zijn werkzaamheden voor de stichting wegens ziekte staken halverwege 2013 en is na een lang ziekbed in 2014 overleden.

Woningbouw

Op het gebied van woningbouw hebben we de afgelopen jaren heen te maken gehad met de problemen en uiteindelijke realisatie van de Oranjebuurt en de start van de bouw van Sassembourgh. De oranjebuurt bleek met name een politiek spel waarbij de lokale politiek ten koste van alle huurders een eigenlijk onbetaalbaar renovatieplan wenste. Gelukkig voor alle huurders bleken de bewoners van de oranjebuurt uiteindelijk ook liever een mooie degelijke woning te wensen dan een opgeknapte woning met het vooruitzicht dat dit binnen 20 jaar nogmaals moest gebeuren. Vanuit het project van de oranje buurt is met ons een sociaal statuut opgezet welke als basis dient voor verdere grootschalige renovaties en sloop/nieuwbouw. Sassembourgh is momenteel nog een enorm project voor de Woonstichting waarbij wij bezorgd waren over de mogelijke gevolgen voor de andere huurders. Zoals het er nu naar uit ziet heeft de gemeente Teylingen er een prachtig complex bij met verschillende zorgvoorzieningen die er mede voor zorgt dat het prettig blijft vertoeven in de gemeente.

Huurverhoging

Bij huurverhogingen was tot 2006 een mogelijkheid voor corporaties om huurverhogingen te differentiëren. Huurders in een hele goede woning met een lage huurprijs kregen een procentueel hogere verhoging dan huurders welke voor een kleine woning relatief veel betaalden. Hierbij konden we met de Woonstichting in goed overleg de effecten voor huurders bespreken en aanpassingen verkrijgen. In de daaropvolgende jaren 2007-2012 was de huurverhoging volledig inflatievolgend vastgesteld door de rijksoverheid en was daardoor onze invloed hierop zeer beperkt geworden. Ook in deze jaren hebben we de Woonstichting zo ver kunnen krijgen om niet maximaal te verhogen. Vanaf 2013 kennen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. Woonstichtingen mogen de huur harder laten stijgen, maar de rijksoverheid eist vanaf dat jaar een groot bedrag op via de verhuurdersheffing. Vanaf 2014 bedraagt deze heffing bijna 2 maanden huur per woning en dit bedrag loopt nog op. Dit beleid is feitelijk een indirecte belasting van de rijksoverheid op alle huurders. Ondanks deze heffing heeft de woonstichting ook in de afgelopen jaren, op ons verzoek, veel huurders ontzien met een iets lagere huurverhoging dan door de overheid toegestaan.  Als huurdersplatform realiseren we dat deze heffing niet alleen vanuit de huurders opgehoest kan worden. De Woonstichting heeft daardoor bezuinigd daar waar het kan. Bepaalde zaken zijn niet meer (zo snel) mogelijk en onderhoud wordt wel eens, indien enigszins mogelijk, een jaartje later uitgevoerd. In de komende jaren zullen de gevolgen daarvan goed in de gaten gehouden worden. In de afgelopen 12 jaar hebben we een luisterend oor bij de Woonstichting gehad en hen bereid gevonden om rekening te houden met de betaalbaarheid voor de huurders met een beperkt inkomen. De Woonstichting en zodoende ook het bewonersplatform is er juist voor hen die het financieel of op andere wijze minder goed hebben.

Bestuur

We hebben afgelopen jaar een degelijk nieuw bestuur kunnen werven en het oude heeft met het nieuwe bestuur enkele maanden kunnen samenwerken, waardoor we het vertrouwen hebben dat zij deze lijn kunnen voortzetten. Buiten de zichtbare zaken draagt het HBT ook leden voor de Raad van Commissarissen voor. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Woonstichting. De in de afgelopen 2 jaar voorgedragen leden van de RvC zijn onafhankelijk. Een goede toezichthouder bewaakt echter of de Woonstichting doet wat haar taak is. Bij een goede RvC zijn zodoende de huurders gebaat.

Het nieuwe HBT krijgt vanuit de rijksoverheid een steeds uitdagendere rol toebedeeld. Zij zullen in overleg met de gemeente moeten gaan over de woonvisie en ook op andere terreinen zal er meer van hen gevraagd worden.

Het nieuwe bestuur wordt per 1 januari 2015 gevormd door;

Marion Tahapary – Keislair Secretariaat                                                                                                                                                                                                                                                                         Geke Boes Financiën                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Cor Vink Voorzitter

Eelco Duwel en Usha Dhalganjansing hebben begin 2015, na jaren lange bestuurlijke bijdrage de HBT verlaten.                                                       Als nieuw bestuur, met weinig tot geen ervaring in Volkshuisvesting, is het van belang dat bewoners ons informeren over onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn. Onze contacten staan inmiddels op de site van de Woonstichting. We zijn wel zeer tevreden over de openheid die de Woonstichting de Vooruitgang ons biedt om mee te kijken in de organisatie van de corporatie en de planning voor de komen de jaren. De HBT heeft het ondernemingsplan onlangs besproken en een goedkeurend advies over afgegeven. Ook zijn er in 2014, na een uitgebreide selectie, twee leden van de Raad van Commissarissen voorgedragen door de HBT en ook benoemd. Voor de HBT zal het komend jaar vooral in het teken staan van, het eigen maken van de materie, het ontwikkelen van kennis door cursussen van de Woonbond en het onderhouden van contacten met de Woonstichting, de gemeente Teylingen, de RvC en de bewonerscommissies.

Eelco Duwel

Scheidend Voorzitter HBT

Cor Vink Nieuwe Voorzitter HBT